Početna strana Kontakt strana This site in English
O nama
Predsedništvo
Programski savet
Plenarna zasedanja
Radne grupe
Saopštenja za štampu
Foto galerija
Vesti
Mediji o nama
Linkovi
Arhiva
nk2009
Newsticker or DHTML Menu / JavaScript Menu powered by Vadikom

 

Postavite pitanje internim ekspertima Radnih grupa

Preporuka potpredsednika Vlade Republike Srbije za evropske integracije

Radne grupe

Radne grupe NK EU svojim Agendama, uglavnom prate pojedina poglavlja budućih pregovora Srbije o članstvu u EU. Posebne teme na Agendama Radnih grupa definišu interni eksperti, a usvajaju članovi RG. RG se sastoje od najmanje 20 članova, predstavnika državnih institucija, nevladinog sektora, profesionalnih udruženja, poslovnog sektora i drugih društvenih grupa. Svaka RG će se sastati tri puta tokom 2008/09. godine. Zasedanja Radnih grupa predstavljaju priliku da se čuju različiti stavovi, otvori kvalitetna i konstruktivna debata i usvoji konkretna i usaglašena preporuka, i tako doprinese stvaranju društvenog konsenzusa u Srbiji o integraciji zemlje u EU.

Nacionalni konvent se sastoji od Predsedništva, Programskog saveta i 8 radnih grupa:

  1. Socijalni dijalog
  2. Informaciono duštvo i obrazovanje
  3. Slobodno kretanje kapitala
  4. Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo
  5. Poljoprivreda
  6. Regionalna saradnja
  7. Pravosuđe, slobode i bezbednost
  8. Zaštita životne sredine

Svaka Radna grupa će zasedati tri puta godišnje; ukupno će biti održane 24 sednice. Svakoj sednici će prisustvovati domaći eksperti, a na 16 sednica će prisustvovati i slovački ekspert za konkretnu temu. Partnerska organizacija, Slovačka asocijacija za spoljnu politiku (SFPA), će organizovati dolazak gosta iz Slovačke koji će predstaviti iskustvo ove zemlje članice EU u, pre svega, procesu pregovaranja, zatim prepreke, probleme i rešenja kao doprinos internoj debati o reformama u Srbiji u konkretnoj oblasti.

Petnaest sednica Radnih grupa će biti organizovano u Beogradu, a ostalih devet održaće se u regionalnim centrima u saradnji sa Lokalnim većima EPuS-a (Novom Pazaru, Nišu, Zrenjaninu ili bliskim gradovima).

Radne grupe:

Socijalni dijalog. Socijalni dijalog je važan aspekt budućeg uključivanja socijalnih partnera zemalja kandidata u aktivnosti socijalnog dijaloga razvijenog na evropskom (Evropski socijalni dijalog, Evropska strategija za zapošljavanje, kooperacija u socijalnoj inkluziji i zaštiti, Evropski socijalni fond) i nacionalnim nivoima. Tema je takođe veoma aktuelna u Srbiji i ovaj izbor oslikava značaj ekonomskih teškoća u tranzicionom periodu.

Informaciono društvo i obrazovanje. Postati konkurentan i unaprediti nauku i tehnologiju kao doprinos ekonomskom rastu, otvaranju radnih mesta, boljem kvalitetu života i kao odgovor na društvene izazove, kao što je siromaštvo, unapređenje stanja zdravlja i životne sredine, veliki je test za zemlje Balkana. Zemlje zapadnog Balkana su pozvane da implementiraju ciljeve Lisabonske strategije, poput stvaranja kompetitivnih, dinamičnih ekonomija zasnovanih na znanju, čak i pre pristupanja EU.

Slobodno kretanje kapitala. Slobodno kretanje kapitala je u središtu jedinstvenog tržišta i jedna je od „četiri slobode“. Ono omogućava integrisana, otvorena, kompetitivna i efikasna Evropska finansijska tržišta i usluge. Privlačenje direktnih stranih investicija i stvaranje funkcionalne tržišne ekonomije izazov je sa kojim se Srbija susreće na putu ka EU.

Mala i srednja preduzeća (MSP) i preduzetništvo. Evropska povelja o malim preduzeća usvojena je 2001. Teme ove radne grupe biće značajne iz ugla ekonomskog razvoja i kapaciteta da se izdrži pritisak konkurencije. MSP predstavljaju najdinamičniji faktor ubrzanog ekonomskog razvoja mnogih zemalja u tranziciji, ali takođe i razvojni potencijal za Srbiju.

Poljoprivreda. Pri poslednjim krugovima proširenja Evropske unije u maju 2004. i u januaru 2007, broj farmera u EU se prvo povećao za 55%, a nakon toga za još 53%. Poljoprivreda je veoma značajna za sve zemlje kandidate, i zbog veoma velike konkurencije, predstavlja najveće poglavlje za pregovaranje, a često i jedno od najtežih.

Regionalna saradnja je za zemlje zapadnog Balkana u Procesu stabilizacije i pridruživanja, preduslov članstva u EU. Regionalna saradnja je takođe veoma bitna za ove zemlje zbog njihovog ekonomskog razvoja, razvoja ljudskog potencijala, smanjenja siromaštva, razvoja infraktrukture i predstavlja višeznačan složen proces povezivanja na svim nivoima u različitim oblastima.

Pravosuđe, slobode i bezbednost. U okviru ove oblasti se nalaze pitanja poput osnovnih ljudskih prava, lične mobilnosti, azila i imigracije, politike viza, upravljanje spoljnim granicama i bliske saradnje nacionalnih policija, sudskih i carinskih vlasti. U kontekstu pristupanja Srbije EU ovo je jedna od oblasti koja zahteva najznačajnije reforme za približavanje zemlje u pravnom i praktičnom smislu.

Zaštita životne sredine. Politika zaštite životne sredine Evropske unije, kako je sadržano u Ugovoru o osnivanju Evropske Zajednice, ima za cilj da postigne održivost kroz uključivanje zaštite životne sredine u sve sektorske politike EU. Ovo je jedna od zakonskih oblasti koja je najteža za implementaciju za zemlje kanditate. Većina evropskih standarda iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji su daleko od primene i ovo je oblast koja se za mnoge nove zemlje članice pokazala naproblematičnijom tokom pregovora o pristupanju.

 

vrh strane

 

 

 
 
 
 
 
 
Kinkovi
Misija Predsedništvo Radne grupe Saopštenja Foto galerija Vesti U medijima Kinkovi Design by: Evropski pokret u Srbiji SFPA RTV B92